Artikel 1: Identiteit van de ondernemer 

 1. Vercate, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ondernemer.
 2. Adres: Valeriusrondeel 374, 2902 CL Cappelle aan den IJssel
 3. E-mailadres: info@vercate.com
 4. Telefoonnummer: +31 6 58860323
 5. KvK-nummer: 76111903
 6. Btw-identificatienummer: NL860511339B01

 

Artikel 2: Definities 

In deze voorwaarden hebben we hieronder vermelde begrippen de daarachter vermelde betekenis:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefenen van beroep of bedrijf en een overeenkomt op afstand aangaat met de ondernemer.
 • Dag: kalenderdag;
 • Ondernemer: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 • Partijen: zijn de ondernemer en de consument samen.
 • Overeenkomst: met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomt op afstand.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomt uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van goederen door of namens de ondernemer.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door de ondernemer en de consument is overeengekomen.  

 


Artikel 4: Het aanbod 

 1. De consument kan het volledig aanbod van producten bekijken op de officiële website van de ondernemer: vercate.com.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Voor vragen over het product kunt u zich richten tot: Vercate, info@vercate.com

 

Artikel 5: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. d) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. f) indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. De consument heeft het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 3. De consument heeft na annulering nogmaals 14 dagen de tijd om de bestelling retour te zenden.
 4. De consument kan een herroepingsformulier van Vercate gebruiken. Het herroepingsformulier voor herroeping is te downloaden op de website: Retourformulier

 

Artikel 7: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen (Artikel 6 lid 1 en 2) doormiddel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het aangekochte product terug. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 1. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 4. De consument bewaart de gegeven tracking code van de verzendpartij als bewijs van verzending. Als de consument kiest om de product(en) te verzenden zonder tracking code is dit op eigen risico.
 5. Het retouradres is: Jan van der Ploegsingel 22, 3065 PC Rotterdam.
 6. Het modelformulier voor herroeping is te downloaden op de website: Retourformulier

 

Artikel 9: Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product(en), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 5. De ondernemer verstuurt een melding per e-mail of sms wanneer het bedrag is gerestitueerd.

 

Artikel 10: Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens de consument zijn specificaties op maat zijn gemaakt.
 1. Er bestaat geen herroepingsrecht op verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (zoals ondergoed, sokken en mondmaskers) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

Artikel 11: De prijs

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12: Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Zodra het/de product(en) door de consument in ontvangst is genomen, gaat het risico over van de ondernemer naar de consument.   
 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 


Artikel 13: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien het/de artikel(en) worden bezorgd, is de ondernemer gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Bezorgkosten: Bij bestellen onder de €70,00 uit Nederland of België rekenen wij €4,95 verzendkosten, rest van Europa rekenen wij €6,95 verzendkosten en voor bestellingen buiten Europa rekenen wij €10,95 verzendkosten. Bij bestellingen boven de €70,00 verzenden wij wereldwijd gratis.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Levering indicaties:
  1. Bestellingen uit Nederland worden binnen 14 werkdagen bij de consument bezorgd.
  2. Bestellingen uit België worden binnen 14 werkdagen bij de consument bezorgd.
  3. Bestellingen uit andere Europese landen worden binnen 30 werkdagen bij de consument bezorgd.
  4. Bestellingen buiten Europa worden binnen 30 werkdagen bij de consument bezorgd.
 1. De ondernemer is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren, tenzij dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De ondernemer is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
 2. De consument krijgt na betaling een persoonlijke webpagina van de ondernemer gestuurd. Op deze webpagina kan de consument de status van zijn bestelling volgen. Hierop kunt u de status volgen vanuit ons magazijn en krijgt u een tracking code wanneer het pakket ons magazijn heeft verlaten.
 3. Onze pakketten worden verstuurd door DPD, PostNL of UPS.

 

Artikel 14: Betaling

 1. Op moment van de bestelling wordt de volledige koopsom altijd meteen voldaan. Het bedrag wat voldaan moet worden is inclusief BTW en eventuele verzendkosten (Artikel 13 lid 3).
 2. De consument kan veilig betalen doormiddel van Ideal, MasterCard, Visa, PayPal of Apple Pay.
 3. Tijdens het afrekenen kan de consument een eventuele kortingscode of waardebon inwisselen. Het nieuwe totaalbedrag wordt meteen berekend.
 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

 

Artikel 15: Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Klachten kunnen worden verstuurd doormiddel van een contactformulier op de website: https://vercate.com/pages/contact of via de e-mail: info@vercate.com.

 

Artikel 16: Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke tussen de consument en de ondernemer mochten ontstaan, naar aanleiding van een overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking, zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart;
 4. De overeenkomst tussen de ondernemer en de consument wordt beheerst door het Nederlandse recht.


Artikel 17: Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.